Vitajte - ponúkané produkty Registrácia Radosť z nakupovania
Kategórie
Nákupný košík

Suma: 0,- €

Prihlásenie
tureckymed.sk > Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Spoločnosť HG-LUNA - tureckymed.sk so sídlom Kvetná 1, Šaľa v zmysle zákona č. 397 z 18. Septembra, ktorý dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva tento reklamačný poriadok,
ktorý upravuje práva a povinnosti spoločnosti HG-LUNA a jej zákazníkov.

I. Všeobecné ustanovenia
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať spotrebiteľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
2. Spotrebiteľ zaplatením a prebratím tovaru potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

II. Nebezpečenstvo vady na tovare
1. Vadou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
2. Nebezpečenstvo vady na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

III. Vybavenie reklamácie
1. Spotrebiteľ je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
    a) spotrebiteľ vadu zistil,
    b) spotrebiteľ mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
3. Ak si spotrebiteľ túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo spotrebiteľa z vád tovaru sa nemôže priznať.
4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
    a) ktoré spotrebiteľ spôsobil sám,
    b) o ktorých spotrebiteľ vedel pred prevzatím tovaru,
    c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
    d) ktoré vznikli z dôsledku uplynutia záručnej doby.

IV. Nároky z vád tovaru
1. Spotrebiteľ má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe.
2. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
3. Spotrebiteľ je povinný tovar používať len na určený účel.
4. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má spotrebiteľ právo:
    a) na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstrániteľná,
    b) na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstrániteľná,
    c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať,
    d) odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.
 
V. Spôsob uplatnenia reklamácie
1. Oprávnenou reklamáciou sa rozumie reklamácia, ktorej príčinou vzniku bola chyba produktu zavinená zo strany predávajúceho.
2. Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho alebo formulár zašle poštou.
3. Reklamovaný tovar spotrebiteľ zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko.
4. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru. Predávajúci je oprávnený z dôvodu získania doplňujúcich informácii k reklamácii telefonicky alebo iným spôsobom kontaktovať spotrebiteľa a požiadať ho o písomné doplnenie podkladov.

VI. Záručná doba
1. Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
3. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.
4. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Konečný výsledok rozhodnutia o oprávnenosti reklamácie a spôsobe vybavenia oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomne najneskôr do 30 kalendárnych dní.
5. Ak predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 kalendárnych dní od jej podania, spotrebiteľ má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu.
6. V prípade neoprávnenej reklamácie môže predávajúci zúčtovať spotrebiteľovi vzniknuté náklady súvisiace s prešetrením funkčnosti produktu a náhradou vynaložených nákladov, ktoré vznikli iným sprostredkujúcim inštitúciám, podieľajúcich sa na prešetrení reklamácie.

VI. Osobitné ustanovenia
1. Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
2. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riešia dohodou. Ak sa nedosiahne dohoda medzi zúčastnenými stranami, nasleduje pokus o zmier. V prípade neúspechu sa spor rieši súdnou cestou.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu znenia reklamačného poriadku v závislosti od zmien právnych predpisov alebo od zmeny technických podmienok produktu.
4. Reklamačný poriadok je zverejnený na stránke www.tureckymed.sk.
5. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.tureckymed.sk.

 


tureckymed.sk twitter tureckymed.sk facebook

tureckymed.sk na socialnej sieti: